ریشه یابی تجربی:

"ظرفیت ریشه یابی تجربی" به معنای پردازش مسائل سخت و مبهم برای درک تجربی و مستقیم عناصر بنیادین یک مفهوم و کشف رشته علّیتی مربوط بدان است.

این ظرفیت در کنار "دقت پیش بینی" درباره رویداد ها برای تصمیم گیری دقیق، دو خصیصه مهم "هیجان تعلیل" را تشکیل میدهند.