"ریشه تجربی "
تیزهوشی ۳ حوزه دارد. سازماندهی، پیشرفتگی و آفرینندگی.
سازماندهی، خود از ۶ حوزه برخوردار است.که یکی از آنها ریشه یابی هست. ریشه یابی به معنای توالی، ردیف بندی، استنتاج ، استدلال ، قیاس ، استقرار ، استناد سازی ، تعلیل و استنباط علیتی است.
ظرفیت ریشه یابی تجربی به معنای پردازش مسائل سخت و مبهم برای درک تجربی و مستقیم عناصر بنیادین یک مفهوم و کشف ریشه علیتی مربوط به آن است.