فزون کنشی یا نارسایی توجه ADHD جمعیت قابل توجه را در برگرفته که علائم آن را میتوان موارد زیر دانست

دست و پاها نا آرام
کودکی که به هنگام نشستن نا آرام است
در نوجوانان ممکن است به احساسات ذهنی بیقرار محدود شوند
کودک به دشواری در زمان نشستن یک جا باقی میماند
کودک در موقعیت های گروهی نمیتواند صبر داشته باشد

در این هنگام معلمان و والدین مسئولیتی متفاوت بر دوش دارند

۱- رشد احساس خود ارزشمندی و مسعولیت پذیری در دانش آموز مبتلا در توجه امری ضروری است که دانش آموز در ارتباط با والد یا معلم از آن برخوردار میشود

۲- باید شرایط را فراهم شود تا فرصت های لازم برای پرورش این دانش آموزان اتفاق بی افتد تا این افراد هم همچون همگان در راستای رشد گام بردارند

۳- دانش اموزان مبتلا به ADHD دچار افسردگی خفیف بوده و درک ، تشویق و تحسین آنان توسط آموزش دهنده و یا تربیت کننده ضروری است

۴- با توجه به اینکه این افراد اصولا در توجه دچار اختلال هستند و هر محرک کوچکی میتواند تمرکز آنان را سلب کند اکثرا مورد بازخورد های منفی و تنبیه از سوی والدین و معلمان قرار میگیرند

۵- این دانش اموزان از حرمت خود پایین برخوردار اند سازگاری با محیط کلاس برایشان دشوار بوده و در نقابل ناکامی ها کم تحمل تر هستند پس درک آنان امری مهم است

۶- دانش آموزان مبتلا دچارحواس پرتی هستند و هر محرکی کوچکی توجه آن ها را سلب میکند
پس باید این محرک هارا تا حد امکان از میان برداشت

۷- ترکیب بندی رنگ ها بر اساس مباحث و سر فصل های متفاوت نوعی ابزار برای سازمان دهی محیط درسی بوده مثلا : خودکار آبی برای ریاضیات ، خودکار زرد برای زبان انگلیسی ، خود کار صورتی برای تکالیف

۸- ارتباط بصری به هنگام ارائه ی یک دستورالعمل در دانش آموز مبتلا بسزا ست
لذا بایسته است که در هر زمان یک تکلیف به دانش آموز داده شود نه چند تکلیف در این بازه زمانی .
چرا که دانش آموز مبتلا از فعالیتی به فعالیت دیگر خواهد رفت بدون توجه به اینکه اولین فعالیت را به پایان برساند

۹- در رابطه با دانش اموز ADHD باید بجای تاکید بر کمیت بر کیفیت تاکید داشت
بر این دانش آموز تحت فشار بازه ی زمانی نبوده پس میتواند با حداکثر توانایی خود به اتمام تکالیف بی انجامد و همزمان از فشار تحتِ به اتمام رساند فعالیت هم رهانیده شود .

۱۰- دانش آموزان ADHD معمولا به شکل تکانشی عمل میکنند که این موجب پاسخ های نامرتبط در کلاس درسی میشود و این ، منجر میشود فرد مورد آزار و اذیت از سوی دیگر همسالان خود قرار گیرد
در این صورت یک نظام مدیریت رفتار میتواند در کنترل رفتار تکانشی او موفقیت آمیز باشد
که در این راستا رفتار مطلوب دانش آموز افزایش و رفتار نا مطلوبش کاش مییابد
که تقویت کننده های مناسب مانند پاداش دادن بنا بر رفتار مطلوب تاثیر گذار خواهند بود

در آخر داشتن اطالاعات کافی به عنوان معلمی که در ارتباط با چندین دانش آموز مبتلا در سال است و یا والدی که چنین فرزندی را داراست ، شایان است
چرا که تربیت کننده و آموزش دهنده در رشد این افراد تاثیر گذار هستند
و هرگونه خطا در رفتار ، تنبیه و آزار روانی
به مساعل این افراد می افزاید
خصوصا اگر دانش آموز برای والد یا معلم خود مرجعیت قائل باشد