سازش اجتماعی:

سه ابزار اساسی آزمون های شخصیت عبارت اند از «فهرست شخصیتی ده عاملی»، «آزمون شخصیتی برژه»، «فهرست خردمندی».

فهرست شخصیتی ده عاملی مجموعا ده عامل را می سنجد؛ فردی که در هر یک از عوامل نمره بالایی را اخذ کند، یک سری ویژگی ها از خودش نشان می دهد که یکی از این ویژگی ها «سازش اجتماعی» است.

سازش اجتماعی یعنی فرد با هر موقعیت، وضعیت یا کاری به راحتی سازگار و منطبق می شود. همچنین فرد به سادگی با دیگران رابطه برقرار می کند؛ برقراری ارتباط و پیوند با دیگران برایش آسان است و همچنین به سادگی می تواند خودش را برای جمع بشناساند و بروز دهد.