آزمون لام یک ابزار تشخیصی بر اساس نظریه هیجان اندیشه برای یافتن اولویت هر یک از نیازهای سه گانه و انتظارات در سطح عمیقتر در هر برهه از زندگی فرد است.یا به بیانی، ابزار تشخیص تعاملی در انسان .  جنبه تشخیصی و درمانی دارد و در جلسات پیگیری برای بررسی پیشرفت از آن استفاده میشود.
از دو بخش تشکیل شده: آزمون لام ساده و آزمون لام مرکب.
آزمون لام ساده از ۴۰ حرف" ل" فارسی کنار هم تشکیل شده.
آزمون لام مرکب در پشت صفحه است و شامل یک شکل است.
از فرد خواسته میشود تا هر طور که دوست دارد آن ها را تکمیل کند و لازم به ذکر است که اسم هر یک باید زیرش نوشته شود.با مداد شکلها تکمیل میشوند. بدون استفاده از هیچ ابزار دیگری.
مهم ترین مفاهیم فرد در زندگی مفاهیمی است که در آزمون لام میکشد.این مفاهیم اساس تشخیص ما هستند. وقتی تعداد لام های کشده شده کم است، یعنی مفاهیم برای فرد فیلتر شده اند و مفاهیم مهم تر زندگی خود را کشیده است.در این مرحله تصور فرد تبدیل به مفهوم شده و روی کاغذ آمده.این، ارزش و نیروی آن مفهوم را برای فرد نشان میدهد.این مفاهیم جنبه شناختی، ارزشی و عاطفی دارند. طبق پروتکل هر یک از شکل ها در گروه یکی از نیازها یا انتظارات فرد قرار میگیرد.
با بررسی انتظار فرد نسبت به امری خاص میتوان تصویری کلی از ریشه های شناختی،نگرشی، ارزشی ، گرایشی ، انگیزشی و شخصیتی فرد بدست آورد. جنبه های ذکر شده در انتظار وی تجلی میکند.انتظار در خط سیر فرایندی اش از نیاز سرچشمه میگیرد و نیاز در تعامل با ویژگیهای سرشتی، توانایی، اندیشه، احساس و پیوند، انتظار را پی ریزی میکند.بنابراین انتظارات گویای تواناییهای فرد، ویژگیهای شخصیتی، نیازهای ویژه، نوع اندیشه،احساسها، نوع پیوند و روابط یا در یک کلام هویت فردی را میشناسانند.
رضایت از زندگی بستگی به ارضای انتظارات و توقعات دارد.توقعات غیر واقع بینانه از خود یا دیگری ممکن است به انواع اختلالات روانی بینجامد.
انتظارات ده گانه عبارتند از:
١-استواري :
رهيابي در زندگي بدون احساس سردرگمي ،قرارگيري درمسير رشدبدون احساس ركود،برخورداري ازسلامت بدون احساس نگراني براي بقا واحساس مفيدبودن وخشنودي ازكارشخصي بدون مقايسه باديگري ويا غبطه خوردن 
٢-وجاهت :عقايدمبتني برمعنويت فرد مورد توجه قرار ميگيردوازتشويق مورد انتظار برخوردار مي شود به گونه اي كه درهنگام دشواريها احساس تنهايي نخواهد داشت .
٣-خودكاميابي :دستيابي به پيشرفت درموفقيت منتظره بدون احساس وابستگي به ديگران درزندگي
٤-بالندگي:پويايي فردي وكارامدي هدفمندانه براي بهترين بودن است به گونه اي كه اطرافيان به ديدگاههاي فرد ارزش قائل مي شوند.
٥-فرديت :برخورداري از آزادي كافي واستقلال فردي همراه با تلاش كمال گرايانه دركار مبتني برخودشناسي كافي و شناخت خوب اطرافيان دارد كه منجربه نفوذ در ديگران مي شود.
٦-پشتيباني:احساس راحتي ناشي از بهره مندي از وجود راهنما درزندگي ،همراهي فردمناسب ،همكاري اطرافيان ،برخورداري ازحمايت در سختيها وپذيرفتگي محيطي است.
٧-درست زيستي :احساس سرزندگي وارامش رواني مبتني بردستيابي به معناي زندگي كه سبب رضايت اززندگي مي شود.
٨-تعالي :احساس موفقيت ناشي ازكسب جايگاه شايسته درزندگي واحساس پيشرفت درزندگي درنيل به رتبه اول باكسب جايگاه عالي بااستفاده ازفرصت رقابت كه خشنودي ازشهرت شخصي را به همراه دارد.
٩-معنويت:به معناي اينكه معنويت درزندگي فرد ريشه دوانده، پايبندي به ارزشهاي ديني داردوارزشهاي معنوي را رعايت مي كند.
١٠-تاثير:خوشحالي از تاثير ديگران،خوشحالي ازپرورندگي ،دلبستگي افراد در زندگي وجاودان خواهي .
لذا بازنگری و بهسازی انتظارات ، خشنودی را برای مراجعه کننده در طول دوره مشاوره به ارمغان می‌آورد.چون افراد بر اساس انتظاراتشان زندگی میکنند. و هدف روان درمانی این است که انسان را به دوره پیشرفت خود برساند.
هم چنین نیازهای سه گانه (امنیت_تفرد و پیشرفت) برای بقای فرد الزامی هستند و نبود آنها به مرگ روان منجر میشود.

از مولفه های تحلیل لام میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱_ سیالیت: تعداد لام های متفاوتِ نوشته شده؛
۲_هیجان پذیری: در نوشته یا شکل، هیجانات به هر شکلی احراز شود؛
۳-استقلال: مفهوم نوشته شده تک کلمه باشد؛
۴-پیچیدگی: جزء معنادار شکل در کاسه لام باشد؛
۵_گستردگی: ترسیم هایی که از حد لام بیرون باشند؛
۶-واقع نگری: مفهوم نوشته شده در دنیای واقعی وجود داشته باشد؛
۷-زیست نگری: مفهوم نوشته شده دارای حیات باشد.
۸-ترکیب: برای یک مفهوم بیش از یک لام درگیر شده باشد.
۹-جنبش : حرکت در شکل  یا نوشته، به صورت بالفعل ،به هر نحوی مشخص شده باشد.
۸ مولفه مشترک با لام مرکب است.در لام مرکب سیالیت نداریم.