موضوع :  ارجمندی 

در یک پژوهش از نوع ارزشیابی برنامه ؛ یکی از بزرگترین الگوهای روان درمانی تعاملی یعنی :
(الگوی ارجمندی) مرکب از مولفه‌های چهارگانه:
۱_(درست زیستی)
۲_( بالندگی)
۳_( وجاهت)
۴_(خودکام یابی)
به کار گرفته شد در روان درمانی تعاملی از ((الگوی ارجمندی)) چنین تعریفی ارائه شده است:
احساس سرزندگی آرامش روانی با دستیابی به معنای زندگی مبتنی بر معنویت به گونه‌ای که عقاید فرد مورد توجه و ارزش گذاری از سوی محیط قرار می‌گیرد و پویایی فردی و کارآمدی هدفمندانه برای بهینگی موفقیت و پیشرفت منتظره  زندگی را هموار می‌سازد.
بدین ترتیب فرد از تشویق مورد انتظار برخوردار می‌شود بدون احساس وابستگی به دیگران در هنگام دشواری‌ها هیچگاه احساس تنهایی نخواهد داشت چنین شرایطی در مجموع سبب رضایت از زندگی  میشود.
بر این اساس سر فصل‌هایی چون
(تعدیل انتظارات)
(توجه به اخلاقیات )
(پایبندی به اهداف)
( ثبات در موفقیت )و
( قدرت باور به پیشرفت )
(خود پذیری و پرهیز از مقایسه با دیگری) (ارزش زیست)
(شاد زیستی)
( تفاوت پذیری )
در یک برنامه درمانی به منظور کاهش گرایش به مصرف مواد زیانبار گنجانده شد. .
در این پژوهش تجربی با کاربندی دو گروه آزمایشی و گواه و مقایسه جنسیتی در چهار گروه ۱۵  نفری از زنان و مردان ۱۸ تا ۲۳ ساله نتایج نشان داد که اجرای مداخله درمانی تعاملی از نوع (ارجمندی) در هر گروه آزمایشی زنان و مردان گرایش به مصرف مواد زیانبار بی‌تابی روانی کاهش داشت و نیروی روانی افزایش نشان داد  . <محمدی ۱۳۹۹>
دستاوردها گویای آن است که
(الگوی ارجمندی رواندرمانی تعاملی) باتاکید بر مولفه‌های چهارگانه‌اش موجب کاهش بی‌تابی روانی و افزایش نیرومندی روانی و (خود پویشی ) و ( پاک زیستی ) شده بدین سان گرایش به مصرف مواد زیانبار را می کاهد .

* در مطالعه دیگری
( رابطه شخصیت خردورزی تحلیلی)
با (رضایت از زندگی )
یک نمونه ۱۴۶ نفری
(( ۶۸٪ زن  و ۶۴٪ مجرد و ۵۶٪ با تحصیلات کارشناسی )) یافت شد که (سنجیدگی) و (چیرگی هیجانی )
(عدم انتخاب هیجانی )
موجب درست زیستی و استواری روانی شده ودر  پی آن اضطراب و افسردگی را کاهش می‌دهد .

[ چیرگی هیجانی سبب استواری و وجاهت] است

و [سنجیدگی موجب پشتیبانی درست زیستی] می‌شود.

[درست زیستی و استواری]  به  کاهش افسردگی می‌انجامد
همچنین :
*استواری ،  درست زیستی ، پشتبانی  *
کاهنده اضطرابند .
از این رو استنباط می‌شود که ( الگوی ارجمندی  روان درمانی تعالی ) به ویژه مولفه‌های (درست زیستی و وجاهت با تقویت نیروی روانی خود پویشی و پاک زیستی ) موجب کاهش افسردگی و اضطراب شده و در پی آن گرایش به مصرف مواد زیانبار را  کاهش می‌دهد .

*جمع‌بندی آن است که کاهش گرایش به مصرف مواد به این زمینه‌ها بستگی دارد
الف ) اعتقاد به خدا و اهمیت دهی بازگشت به سرشت الهی و اصالت ؛
با پیگیری زندگی پاک و سالم و بدون ریا با همه وجود؛  بر پایه استقرار در مسیر نیل به  ارزش‌های معنوی و پایبندی به اخلاق و قراردهی انسانیت ؛  درستی ؛ راستگویی ؛ و صداقت در سرلوحه زندگی و محوریت وفاداری و تعهد در زندگی و نیز رعایت حقوق دیگران و انصاف
ب) باور به پویایی به طوری که فرد به تلاش برای کارهای بدون نقص بپردازد چنین وضعیتی برای وی نفوذ در دیگران را ثمر می‌دهد و خود نیز خوشحال از اثرگذاری در دیگران و خوشنود از احساس پرورش دیگران
ج ) احساس نیرومندی شدید در  فعالیت‌های مورد علاقه ؛  جذابیت هر چیز تازه و نو ؛ پیگیری برای حل مسئله بدون احساس درماندگی ؛  لذت از فعالیت‌های بدنی و ورزشی متنوع و جنب و جوش و برخورداری از مهارت‌های بالا در انجام فعالیت‌های حرکتی و تحقق این سه زمینه مبتنی بر (( ارجمندی )) است.
احساس سرزندگی ؛  آرامش روانی با دستیابی به معانی زندگی مبتنی بر معنویت به گونه‌ای که عقاید فرد مورد توجه و ارزش گذاری از سوی محیط قرار می‌گیرد و پویایی فردی و کارآمدی هدفمندانه برای بهینگی موفقیت و پیشرفت منتظره در زندگی را هموار می‌سازد بدین ترتیب فرد از تشویق مورد انتظار برخوردار می‌شود و بدون احساس وابستگی به دیگران در  هنگام دشواری‌ها هیچگاه احساس تنهایی نخواهد داشت چنین شرایطی در مجموع سبب رضایت از زندگی  میشود.
     
   بر گرفته از کتاب هیجان اندیشه
        دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی

                           فاطمه نادری
                           موضوع : ارجمندی