تشخیص

ابهامات تشخیص و تیزهوشی پیشرفتگی

/post-84

علاوه بر ابهامات مفهومی، سوء تعابیر ارزشی و تنوع تیزهوشی دو ابهام دیگر نیز امر تشخیص را دچار نارسایی و محدودیت می کند: مسأله تیزهوشی در اقلیّتها و نشانگان اختلالی. امّا تشخیص تیزهوشی پیشرفتگی هیچ یک از این  نارساییها را ندارد. رقابت طلبی و خودباوری تحصیلی از خصایص اساسی تیزهوشی پیشرفتگی محسوب می شود و شرایط را برای فشردگی دوره تحصیلی از طریق کلاسهای همگن با معلّمان ویژه فراهم می آورد. به نظر می رسد که می توان از طریق تحقّق کلاسهای همگن به پرورش تیزهوشی پیشرفتگی پرداخت و تنگناهای مربوط به مهارتهای زندگی واقعی و هوش عملی را بر طرف ساخت.


آزمون تعاملی شخصیت

/post-62

دستاوردهای یک بررسی وسیع در جامعه بزرگسال ایرانی نشان داد که سه حیطه شخصیّتی تعاملی وجود دارد که مجموعا ده ویژگی شخصیت را در بر می گیرد: الف)«پویایی تحلیلی»، (تعهّد، ظرفیت تحلیلی، بیتابی روانی، نیرومندی، سازش، استقلال) ب) «یکپارچگی شناختی» (سنجیدگی، اندیشه گردی فرایندی) ج) «وظیفه مندی» (فراگستری، کنجکاوی تحلیلی)


تشخیص هیجان اندیشه

/post-60

فهرست هیجان اندیشه مجموعا دوازده را عامل در چهار مؤلفه اساسی می سنجد. این فهرست در یک نمونه 1100 نفری هنجاریابی شده است.


ملاحظاتی در نارسائیهای تشخیصی اختلالات عاطفی کودکان تیزهوش

/post-58

در سالهای اخیر،به امر تشخیص جنبه های هیجانی تیزهوشان ، اختلالات عاطفی و نارسائیهای تشخیصی  موجود در این حوزه توجّه گردیده است. ریشه های آسیبهای عاطفی تیزهوشان را در پنج حوزه (نیازها ، ویژگیهای شخصی، تفاوتهای شناختی، محیط و تواناییها )می توان جست و جو نمود.در این مقاله گزارش بالینی یک دختر شش ساله دانش آموز پایه اوّل ابتدائی   ارائه می شود .  بررسی نیمرخ بالینی کودک مزبور،دالّ بر نشانگان افسردگی ویژه ی کودکان بود. وی  به طرز بارزی از «احساس تنهائی» رنج می برد و هوشبهر کودک در حد عادی بود. اقدامات مشاوره ای خاص با همکاری تنگاتنگ خانواده انجام یافت . وضعیت عاطفی بهبود چشمگیری نشان داد و نتایج آزمونهای هوشی  وی را در حد تیزهوش  مشخص نمود. استنباط نگارنده آن است که کودکان تیزهوش نشانگان افسردگی ویژه ای دارند که با کودکان عادی متفاوت است. آنها در حالات افسردگی ، از «احساس تنهائی ناشی از انزوا و متفاوت بودن»نیز رنج می برند. پس این احساس  را باید به«نشانگان افسردگی کودکان تیزهوش» افزود و در هر شرائطی که یک کودک به طرز قابل ملاحظه ای از این  رنج ببرد، احتمال تیزهوشی وی را باید مدّ نظر قرار داد.