روانشناسی تعاملی

تاثیر تحول سنی بر نگرش تیزهوش

/post-182

در این مقاله ، نقش تحوّل، بر بازخورد تیزهوش ، مورد بررسی قرار می گیرد. تحوّل ، در جنبه های شناختی ، اخلّاقی و عاطفی بازخورد تیزهوش ، تأثیر می گذارد.


فرد تیزهوش چه نگرشی نسبت به خانواده اش دارد؟

/post-181

نگرش خانوادگی اشاره به موضعگیریهای فرد در گستره خانواده دارد. این نگرش در افراد تیزهوش از خصایصی برخوردار است.


موضع نظارت در تیزهوشی

/post-180

موضع نظارت در قلمرو تیزهوشی  در پهنه بازخوردهای نظارت جای می گیرد. به طور کلی دو نوع موضع نظارت وجود دارد: درونی و برونی.


بازخوردهای تحصیلی

/post-179

«بازخورد تحصیلی» شامل کلّیه دیدگاههای مربوط به علم ، مطالعه ، یادگیری ، آموزش ، ویژگیهای معلّم ، امکانات و وسایل آموزشی و .... می گردد.


خودباوری و نقش آن در تحصیل

/post-178

« خودباوری » نوعی ارزشیابی کلّی است که دربارۀ شخصیّت فرد ایجاد شده است و درواقع از ارزشیابیهای واقعی و عینی ناشی می شود که تمایل داریم تا دربارۀ صفات رفتاری خویش به وجود آوریم. بنابراین ، « خودباوری » می تواند مثبت یا منفی باشد.


روانشناسی سیاسی تیزهوشی

/post-177

در این مقاله، بازخوردهای سیاسی افراد تیزهوش مورد بررسی واقع می شود. متغیرهای هوش، سن ، درآمد، تحصیل، شغل ، وضعیت روانی و گرایشهای سیاسی در شکل گیری بازخوردها دخیل هستند.


خلاقیت و فضای همگن

/post-153

پدیدآیی و شکل گیری خلاقیت بستگی به وجود فضای همگنی دارد.


استواری روانی

/post-150

استواری روانی اشاره به دو مفهوم آینده پویی و فقدان روان آوارگی دارد


خلاقیت و شخصیت

/post-130

ویژگیهای شخصیتی فرد خلاق مورد توصیف قرار می گیرد


خلاقیت و استعداد

/post-129

رابطه خلاقیت با استعداد ارایه می شود