فرهنگ

بررسی مبانی نظری نخبگی

/post-119

دکتر ناصرالدّين كاظمي حقيقي، دکتر ولی الله فرزاد، ايرج خوش خلق ، مريم يزداني پژوه


سرکوب احساسات سبب بروز خشم

/post-104

فرهنگ ایرانی همیشه همه را به سمت محبت رهنمون می‌‌دهد  پیامبر اعظم  فرستاده‌ای است برای دعوت به مهربانی درواقع هم فرهنگ و هم  دین ما دعوت  کننده به محبت و مهربانی هستند که تنها راه مقابله با خشونت  است.      


نگاهی بر فرهنگ یلدا

/post-103

یکی از مسائل مهمی که در روند جهانی شدن باید به آن توجه داشت حفظ  فرهنگ است، فرهنگ، حقیقتی زنده و زاینده است که مدام در حال تغییر وتکامل است.  بدون شک شناخت و حفظ هویت و روح فرهنگی مردمان هیچ سرزمینی بدون صیانت از میراث فرهنگ مادی ومعنوی  و آثار باقی مانده از قرون گذشته امکان‌پذیر نخواهد بودتیزهوش و جامعه

/post-101

در این گفتار اساسی ترین مفاهیم روانشناختی و جامعه شناختی تیزهوش را مورد بررسی واقع می شود. تصوّر مردم از تیزهوش، مفهوم تیزهوشی و زمینه های آن ، پراکندگی تیزهوشی در اجتماع ، ضرورت اجتماعی کشف و پرورش عمومی ، حوزه های اساسی اشتغال تیزهوشان ، نقش تیزهوش در جامعه ، پیامدهای اجتماعی عدم توجّه به تیزهوش ، انتظارات اجتماعی تیزهوش و سیاستگذاری برای تیزهوش. سپس این نکته را مورد تأکید قرار می گیرد که جامعه در قبال تیزهوش ، دو راه اساسی دارد: 1) شناسایی و جذب و پرورش ویژۀ 2) عدم توجّه لازم . سپس به بیان اساسی ترین سیاستهای مربوط به تیزهوش می پردازد.تیزهوشی و انتظارات فرهنگی و اجتماعی

/post-95

مراد از «انتظارات فرهنگي و اجتماعي تیزهوش» از حیث نظری اشاره به توقّعات فرد تیزهوش از مردم، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و ساختار ارزشی جامعه دارد که بر اساس پیشینه شامل سیزده انتظار اساسی یافت می شود


مکاتب فرهنگ

/post-77

چشم اندازهای اساسی فرهنگی مرکب از نظریات را می توان در چهار حیطه مهمّ و بزرگ دسته بندی کرد: الف)پیدایشی ب) غایت نگری ج) ساختارنگری د) فرایندنگری


فرهنگ

/post-76

فرهنگ، تعریف مفهومی و مؤلفه های اساسی آن