خلاقیت

خلاقیت و فضای همگن

/post-153

پدیدآیی و شکل گیری خلاقیت بستگی به وجود فضای همگنی دارد.


خلاقیت و ایستادگی محیطی

/post-149

افراد خلاق در قبال دستاوردهای خلاقانه خویش ایستادگی نشان می دهند و در برابر مقاومتهای محیطی  از آن دستاوردها دفاع می کنند


تصمیمگیری و خلاقیت

/post-148

تصمیمگیری کم وبیش نیازمند وجود ظرفیتهای خلاقانه است


خلاقیت و واگرایی اندیشه

/post-147

واگرایی یکی از ویژگیهای شناختی خلاقیت است


خلاقیت و خود

/post-131

پدیده روانشناختی خود سهم محور در پدیدآیی و شکل گیری خلاقیت دارد


خلاقیت و شخصیت

/post-130

ویژگیهای شخصیتی فرد خلاق مورد توصیف قرار می گیرد


خلاقیت و استعداد

/post-129

رابطه خلاقیت با استعداد ارایه می شود


خلاقیت و جنبش

/post-122

خلاقیت و فزون کنشی همراه با نارسایی توجه  یا ADHD، سختکوشی، فعالیت  و خلاقیت حرکتی مؤلفه های مهم حرکتی در خلاقیت محسوب می شوند.


بررسی مبانی نظری نخبگی

/post-119

دکتر ناصرالدّين كاظمي حقيقي، دکتر ولی الله فرزاد، ايرج خوش خلق ، مريم يزداني پژوه


نیروی روانی

/post-110

نیروی روانی به چهار ویژگی اشاره می کند:1) توانش ، 2) تکاپو ، 3) تجدّد  و 4) شوخ طبعی