هیجان اندیشه

خلاقیت و فضای همگن

/post-153

پدیدآیی و شکل گیری خلاقیت بستگی به وجود فضای همگنی دارد.


استواری روانی

/post-150

استواری روانی اشاره به دو مفهوم آینده پویی و فقدان روان آوارگی دارد


خلاقیت و ایستادگی محیطی

/post-149

افراد خلاق در قبال دستاوردهای خلاقانه خویش ایستادگی نشان می دهند و در برابر مقاومتهای محیطی  از آن دستاوردها دفاع می کنند


تصمیمگیری و خلاقیت

/post-148

تصمیمگیری کم وبیش نیازمند وجود ظرفیتهای خلاقانه است


خلاقیت و واگرایی اندیشه

/post-147

واگرایی یکی از ویژگیهای شناختی خلاقیت است


خلاقیت و شخصیت

/post-130

ویژگیهای شخصیتی فرد خلاق مورد توصیف قرار می گیرد


خلاقیت و استعداد

/post-129

رابطه خلاقیت با استعداد ارایه می شود


انگارهٔ تعادل روان

/post-123

بسط نظری و پژوهشی «هیجان اندیشه» در گستره سلامت روان منجر به پی ریزی «انگاره تعادل روان» شده است.این انگاره در تعامل نظریه هیجان اندیشه با «نظریه تعاملی انتظار» و «ماهیّت تعاملی شخصیت» حاصل گردید. بررسی پژوهشی در نمونه ای مرکّب از هزار و چهارصد مرد و زن هجده تا چهل و چهار ساله حاکی از آن بود که «تعادل روان» برایند تعاملی دو نظریه و ماهیّت تعاملی شخصیت است.این انگاره به سه قلمرو گسترده شامل هشت مؤلّفه و مجموعاً بیست عامل اشاره دارد:


خلاقیت و جنبش

/post-122

خلاقیت و فزون کنشی همراه با نارسایی توجه  یا ADHD، سختکوشی، فعالیت  و خلاقیت حرکتی مؤلفه های مهم حرکتی در خلاقیت محسوب می شوند.


خردورزی

/post-112

خردورزی اشاره به دو مؤلفه دارد: چیرگی روانی و سنجیدگی